Stihl 4140-007-1017 Easy2Start Retrofit kit, FS 45, 46, 55,FC 55, KM 55 & HL 45